COOKIES NA PRÍJEMNÉ NAKUPOVANIE

Odsúhlasením cookies (preferenčných, štatistických a marketingových) vám uľahčíme používanie našej webovej stránky. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia cookies nájdete TU.

Najpredávanejšie

Cena 69,2 €
skladom
Cena 56,6 €
skladom

Tovar v akcii

Bežná cena 185,4 €
Cena 181,8 €
skladom
Bežná cena 107,6 €
Cena 107,6 €
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY e-shopu studiogreen.sk


1. Základné údaje

Predávajúci e-shopu:

Prevádzkareň:

HPT Online s.r.o. Dyjská 845/4, 1960 00 Praha 9 – Čakovice, CZ

Sídlo firmy:

HPT Online s.r.o.
Osadní 869/32, Holešovice, CZ 170 00 Praha 7
IČO: 02306476, DIČ: CZ02306476
Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 217904.

(ďalej len "predávajúci")

Kontaktné údaje
Telefón: 00420 603 243 853
E-mail: info@studiogreen.sk

 

Predávajúci je platcom DPH.

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predávajúceho upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom/českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom/českom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.studiogreen.sk je online katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu alebo objednávky. Na objednanie zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu odoslania objednávky. Od tohto dátumu sa budú počítať súvisiace lehoty. Ceny tovaru si môže zákazník overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Obrázky produktov sú ilustratívne a predávajúci si vyhradzuje právo na drobné odlišnosti. Niektoré rastliny sú na obrázkoch vrátane dekoratívneho kvetináča. Pokiaľ nie je uvedené inak, dekoratívny kvetináč nie je súčasťou rastliny.

Zrušenie objednávky
Zákazník aj predávajúci môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do potvrdenia objednávky predávajúcim. Pokiaľ zruší objednávku predávajúci, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode predávajúci a zákazníka, a za podmienok, ktoré si navzájom dojednajú.

Ceny
Všetky ceny predávajúceho sú v EUR s 20% DPH. Ďalšie náklady spojené s dopravou a balením tovaru prechádzajú automaticky na kupujúceho. Informácie o aktuálnych cenách dopravného a balného sú uvedené v odstavci 3 - Zaslanie tovaru.

Recyklačný poplatok
Pokiaľ nie je uvedené inak, bude ku každej cene pripočítaný poplatok za likvidáciu elektro-odpadu (recyklačný poplatok). Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.asekol.cz a www.ekolamp.cz (svetelné zdroje).

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúci stornovaná.


3. Zaslanie tovaru

Pri tovare, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy vyžaduje zaslanie objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu odoslania objednávky. Od tohto dátumu sa budú počítať súvisiace lehoty. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na kúpne zmluvy uzatvárané pre prípad zásielkového predaja, nie pre osobný odber tovaru.

Dodacia lehota
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšom čase prepravcom, obvykle do 1-2 pracovných dní od expedície objednávky, zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný.
Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zaisťuje predávajúci, a to na území celej Slovenskej republiky. Dopravca vám doručí tovar na adresu, ktorú si určíte v objednávke. V prípade potreby vás bude vodič dopravcu pred doručením kontaktovať na telefón uvedený v objednávke.

DOPRAVA

Kuriérom - GLS
Tovar Vám doručí dopravca GLS na Vami zadanú dodaciu adresu v objednávke. Doručenie obvykle druhý pracovný deň od expedície.*

Celková hmotnosť objednávky Cena dopravy v EUR s DPH

0-10 kg 5
10-20 kg 6
nad 20 kg 8

* Nadrozmerný tovar:

Pri produktoch s výškou vyššou ako 170cm ich započítavam príplatok za nadrozmerný tovar 1,- €.

PLATBA

Spôsob uhradenia ceny za tovar

 

1) Platba vopred prevodom - 0 .

Po objednávke vás vystavíme a zašleme zálohovú faktúru vrátane IBAN bankového spojenia pre bezhotovostnú platbu vopred.

3) Dobierka - 1,6 .

Tovar uhradíte vodičovi prepravcu GLS pri odovzdaní v hotovosti alebo kartou na dobierku.

Prevzatie tovaru
Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, av prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.
Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácia sa bude ďalej riadiť podľa podmienok viď bod 4.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
Ďalšia komunikácia medzi predávajúcim a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.


4. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Záručná doba a záručný list
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.
Záručná doba je uvedená pri každom tovare v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.
Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Záruka na tovar (toto ustanovenie sa netýka kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom)
Všetky výrobky sú schválené pre prevádzku v SR a vzťahuje sa na ne minimálna záručná doba 2 roky.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Uplatnenie záruky sa riadi Občianskym zákonníkom. Záručná lehota začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v špeciálnom záručnom liste.

Reklamácia
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

V prípade reklamácie zákazník kontaktuje predávajúceho elektronicky na kontaktný email s podrobným popisom poškodenia ihneď po zistení škody. Zákazník bude ďalej informovaný o postupe reklamácie. Pre uplatnenie reklamácie závady či nefunkčnosti tovaru je nutné dodať spoločne s výrobkom najmä: doklad o nákupe (nevyhnutné v prípade záručnej reklamácie), vyhovujúci obal (pokiaľ možno originálny, ktorý zamedzí poškodeniu výrobku pri doprave či inej manipulácii), písomný popis závady, meno a adresu a ďalšie kontakty. Predávajúci v žiadnom prípade neuznáva záruku za vady vzniknuté nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s pokynmi v návode. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody v dôsledku živelných katastrof, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov av prípadoch neoprávneného zásahu do tovaru.

Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený prepravou, je kupujúci oprávnený neprevziať ho. V takomto prípade spíše kupujúci s doručovateľom reklamačný protokol či iný zápis o škode či vade zásielky. Po vybavení takejto reklamácie alebo v jej priebehu kupujúci obdrží tovar nový alebo dohodne s predávajúcim iný postup. V opačnom prípade neskoršia reklamácia vonkajšieho stavu zásielky bude posudzovaná na základe podpísaného prepravného dokladu, v ktorom kupujúci potvrdzuje doručenie zvonka bezchybnej zásielky. Informácie o priebehu či stave reklamácie je možné získať telefonicky od predávajúceho.

Pokiaľ zákazník zistí poškodenie tovaru prepravou, odporúčame do 2 dní od doručenia informovať emailom predávajúceho a zaslať fotodokumentáciu poškodenia. Pokiaľ zákazník nedodrží lehotu 2 dní, nemusí byť reklamácia prepravcom uznaná. Prosíme preto o dôkladnú kontrolu pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti GLS. V prípade poškodenia balíka, premočenia, zašpinenia či inej podozrivej vade na zásielke, spíšte s vodičom prevzatie s výhradou, kde bude uvedené v akom stave bola zásielka prevzatá. Toto opatrenie Vám uľahčí reklamáciu u prepravnej spoločnosti, pokiaľ nie je zrejmé poškodenie tovaru vo vnútri zásielky pri prevzatí.

Ak prijmete poškodenú zásielku a ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zrejmá pri prevzatí zásielky, oznámte túto skutočnosť ideálne do 2 pracovných dní od prevzatia predávajúcim emailom. Prepravná spoločnosť k Vám zašle svojho zástupcu, ktorý poškodenie posúdi. Pokiaľ však nebol s vodičom pri prevzatí spísané prevzatie s výhradou či zapísané do odovzdávacieho protokolu akékoľvek poškodenie balíka, je veľmi málo pravdepodobné, že prepravná spoločnosť reklamáciu uzná. Výrazne odporúčame nahlásiť reklamáciu spôsobenú prepravou najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia.

Zodpovednosť za vadu výrobkov

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávanej, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho a servisných opráv, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky: HPT Online s.r.o. Dyjská 845/4, 1960 00 Praha 9 – Čakovice, CZ.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

V prípade, že sa v záručnej dvojročnej dobe vyskytla vada, je nutné rozlíšiť medzi podstatným a nepodstatným porušením kúpnej zmluvy (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“). To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

V prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci právo odstránenie vady, alebo požadovať primeranú zľavu z ceny veci. Odstúpenie od zmluvy je možné iba vtedy, ak predávajúci odmietne závadu odstrániť alebo to nestihne v zákonnej lehote 30 dní.

Vybavenie reklamácie
Kupujúci reklamáciu môže uplatniť na adrese predávajúceho: HPT Online s.r.o. Dyjská 845/4, 1960 00 Praha 9 – Čakovice, CZ osobným doručením, alebo zaslaním tovaru prepravcom. Pokiaľ bude tovar zasielaný predávajúcemu, musí v balíku okrem tovaru byť: kópia daňového dokladu, popis závady, kontakt na vás, balík odošlite na adresu predávajúceho: HPT Online s.r.o. Dyjská 845/4, 1960 00 Praha 9 – Čakovice, CZ. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Odporúčame tovar poistiť.

Predávajúci, či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona tridsaťdňová.


5. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Kúpna zmluva sa pri nákupe v e-shope uzatvára okamihom odoslania objednávky. Ak odstúpi zákazník od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal. Náklady na dopravu k predávajúcemu hradí kupujúci.

Právo predávajúceho na odstúpenie
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale predávajúci vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Na základni rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a podľa smernice 97/7/ES sú zákazníkovi, ktorý sa rozhodne odstúpiť od zmluvy do 14 dní, vrátené aj náklady na pôvodnú dopravu tovaru, tá je však počítaná podľa ceny najnižšej možnej prepravy.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi - odošle do 14 dní od prevzatia tovaru predávajúcemu emailom na kontaktný email info@studiogreen.sk, alebo písomne ​​na adresu predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy sa odporúča uviesť text o odstúpení od zmluvy, číslo objednávky, číslo faktúry, bankové spojenie a dátum nákupu. Alternatívne možno uviesť text obdobného charakteru, z ktorého vyplýva prejav vôle odstúpiť od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky predávajúceho spolu s kópiou daňového dokladu, bankovým spojením na adresu: HPT Online s.r.o. Dyjská 845/4, 1960 00 Praha 9 – Čakovice, CZ, Česká Republika. Predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

Vrátený tovar odporúčame zaslať v pôvodnom nepoškodenom obale (môže byť poškodený úmerne nutnosti vybalenia veci), nesmie javiť známky používania, nepoškodené, kompletné (vrátane príslušenstva, návodu atď.). Odporúčame priložiť kópiu dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúča sa tovar pri preprave poistiť.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (opotrebenie tovaru a pod.).

Ak odstúpi zákazník od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odoslania odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.

Tovar v metráži - upravovaný na mieru vrátiť nemožno.


6. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Predávajúci zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.
Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.
Osobné údaje zákazníkov predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.
Údaje, ktoré predávajúci o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do klientskej sekcie.
Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle emailovú správu na info@studiogreen.sk, alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky.

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkm" a "Obchod odporúčaný zákazníkmi", do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi" a "Obchod odporúčaný zákazníkmi"vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk a Najnákup.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu "Overené zákazníkmi" a "Obchod odporúčaný zákazníkmi" môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“


7. DPH

Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Zákazníci s platným DIČ DPH môžu zažiadať o predaj za cenu bez DPH.
Pokiaľ má byť objednávka tovaru uskutočnená bez DPH, je nevyhnutné splniť nasledujúce podmienky:

1. pri objednaní tovaru musíte napísať do poznámky, že chcete dodať tovar za cenu bez DPH !!!
2. vo Vašej objednávke musíte uviesť svoje DIČ DPH (bez uvedenia prebehne expedícia vždy za cenu s DPH)
3. je nutné správnosť DIČ doložiť kópiou registrácie na príslušnom finančnom úrade na Slovensku zaslaním v digitálnej podobe na náš e-mail.

Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok nie je možná expedícia za ceny bez DPH (a je vykonaná expedícia za plnú cenu s DPH). Pri prípadnom vrátení DPH platí kupujúci všetky bankové poplatky spojené s touto transakciou.


8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@studiogreen.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.


9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a zákazníkom. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

ODBkYz